هدایای تبلیغاتی آفرنگ

[sv_banner_slider][sv_banner_slider_item image=”8812″ link=”#”][sv_banner_slider_item image=”8813″ link=”#”][sv_banner_slider_item image=”8814″ link=”#”][/sv_banner_slider]
[sv_banner_slider style=”list” image=”254″ title=”محصولات” title2=”ویژه”][sv_banner_slider_item hover=”banner-hover” image=”1494″ link=”https://afranggift.com/product-category/promotional-gifts-other/”][sv_banner_slider_item hover=”banner-hover” image=”1492″ link=”https://afranggift.com/product-category/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c/”][sv_banner_slider_item hover=”banner-hover” image=”1493″ link=”https://afranggift.com/product-category/promotional-gifts-other/%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/”][/sv_banner_slider]
[sv_product_list cats=”%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c,%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c,%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86,%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c,%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86″ orderby=”rand” image=”253″ title=”پیشنهادات” title2=”روز” number=”6″ item=”2″]
[sv_product_list style=”block-top-sellers” cats=”%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c,%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86,%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1,%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%86″ extra_info=”no” title=”هدایای تبلیغاتی” title2=”پرفروش” number=”10″ item=”5″][sv_product_list style=”block-top-sellers” extra_info=”no” title=”هدایای تبلیغاتی” title2=”جدید” number=”10″ item=”5″][sv_product_list style=”block-top-sellers” cats=”%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c” orderby=”date” extra_info=”no” title=”هدایای تبلیغاتی” title2=”مدیریتی” number=”10″ item=”5″]
[sv_product_cat_list style=”box-list” list=”%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c,%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ab,%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9,%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c,desk-calendar-wood,%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af,%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c,%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%da%86%d8%aa%d8%b1,%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c,%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c,%d8%b3%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%b3%d8%a7%da%a9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84,%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c,%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c,%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c,%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86,%d9%81%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%da%a9%db%8c%d9%81-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1,%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c,%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c,%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af,%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,digital-promotional,%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c” title=”دسته بندی محصولات”][/sv_product_cat_list]
[sv_cat_slider title=”دسته های ویژه” item=”4″][sv_cat_slider_item image=”1095″][sv_cat_slider_item cat=”electronics” image=”1226″][sv_cat_slider_item cat=”furniture” image=”1222″][sv_cat_slider_item image=”1220″][sv_cat_slider_item cat=”mobile” image=”1218″][sv_cat_slider_item cat=”fashion” image=”1224″][/sv_cat_slider]

هدایای تبلیغاتی آفرنگ عرضه کننده انواع هدایای تبلیغاتی خاص و هدایای مدیریتی نفیس، مشاوره در تامین و هدایای سازمانی شما ، ارائه جدید ترین هدایای تبلیغاتی پر کاربرد با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش

چرا استفاده از هدیه تبلیغاتی

هدیه تبلیغاتی یا هدایای تبلیغاتی به محصولاتی گفته می شود که هم کاربردی باشد و هم حاوی پیام یا لوگو شما باشد. به این صورت که هر بار مخاطب شما از محصول استفاده کرد با دیدن لوگو شما، به یاد سازمان شما بیافتد. این نوع از برندینگ و تبلیغات در سال های اخیر بسیار متداول شده است و باعث گسترش روز افزون استفاده از هدایای تبلیغاتی شده است. هدیه تبلیغاتی را باید با آگاهی انتخاب کنید، ارائه یک هدیه تبلیغاتی بی کاربرد جنبه منفی برای تبلیغات شما خواهد داشت. به این صورت که نه تنها باعث ایجاد انگیزه در مخاطب شما نخواهد شد باعث میشود که مشتری یا مخاطب شما حس منفی به برند شما پیدا کند.

فروش عمده و تک هدایای تبلیغاتی

در هدایای تبلیغاتی آفرنگ هم به صورت عمده یا به صورت تکفروشی می توانید خریداری کنید. معمولا هدایای تبلیغاتی عمده بیشتر مورد استفاده در نمایشگاه ها، سمینار ها و موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. هدیه تبلیغاتی تک معمولا جزو محصولاتی هستند که ارزش ریالی بالایی دارند و برای افراد خاص مورد استفاده قرار میگیرد.حکایت فروش عمده به این دلیل هست که سفارش تولید برخی از محصولات برپایه خرید عمده انجام می گردد تا قیمت تمام شده به حداقل ممکن برسد.

چاپ هدایای تبلیغاتی

چاپ بر روی محصولات تبلیغاتی به صورت لیزری یا چاپ تامپو یا چاپ فلت بد انجام می گردد. با توجه به نوع محصولی که انتخاب می کنید شما می توانید چاپ مناسب را انجام دهید. روی سطوح فلزی چاپ تامپو، چاپ فلت بد و لیزر انجام می گردد. روند حکاکی روی هدایای تبلیغاتی به این صورت هست که پس از لیزر یک لایه از سطح کار برداشته می شود و پس از آن رنگ زیر کار مشخص می شود.

چاپ تامپو بصورت رنگی انجام میگرد. در این مدل چاپ توسط یک پد رنگ به سطح محصول منتقل می گردد. و بعضا با توجه به سطح محصول ماندگاری چاپ آن شاید همیشگی نباشد. و بر اثر مرور زمان امکان فرسایش آن وجود خواهد داشت . به مرور کمرنگ شود. این مدل چاپ برای سطوح پلاستیکی و چوبی بسیار مناسب می باشد. زمان چاپ در این مدل به نسبت لیزر بیشتر خواهد بود. در این مدل چاپ رنگ ها به تفکیک چاپ می گردند.

چاپ فلت بد یا دیجیتال روی محصولات نیاز به کلیشه ندارد و امکان چاپ به صورت دیجیتال را فراهم میکند در این مدل چاپ سطح محصول باید کاملا تخت باشد تا چاپ به خوبی انجام گیرد. هزینه این چاپ به نسبت چاپ تامپو و لیزر بیشتر می باشد. چاپ فلت بد یا دیجیتال بر روی برخی از محصولات تبلیغاتی بسیار زیبا و متفاوت خواهد شد به نسبت ۲ مدل چاپ قبلی

0/5