دسته‌ها
تبلیغات سئو و بازاریابی هدایای تبلیغاتی وبلاگ

افزایش بهره وری با مشتری مداری

يك ديدگاه فروش مشتري مدار بر كمك كردن به مشتري براي اتخاذ تصميم جهت انجام يك خريد رضايت بخش تمركز دارد و ممكن است شامل فعاليت هايي كه به نوعي فداكاري هاي ضروري فروش و داشتن كارمزد در سطحي باشد كه براي مشتري بهترين سود را حاصل نمايد، مي شود. بر عكس، شبكه فروشي كه از رويكرد فروش محوري استفاده مي نمايند ممكن است نگراني كمتري نسبت به منافع مشتري داشته باشند و نسبتا بدنبال دستيابي به فروش هاي بدون تلاش هستند.